CALACOSTA sprzedaż nieruchomości w Hiszpanii. Luksusowe apartamenty, wille i domy: Costa del Sol, Marbella, Estepona. Budujemy wille i domy w Hiszpanii.
facebook

Blog

Szukaj na blogu

Przewodnik – jak kupić nieruchomość w Portugalii?

Zakup nieruchomości w Portugalii wymaga starannego przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz dokonania szeregu procedur w celu zapewnienia pomyślnej transakcji. W tym artykule opisane zostaną kluczowe etapy zakupu nieruchomości w Portugalii przez zagranicznego inwestora.

Proces zakupu można podzielić na cztery odrębne etapy:

Etap I: Sprawdzenie i analiza dokumentacji nieruchomości w Portugalii

Po podjęciu decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości zalecane jest zasięgnięcie porady prawnej. Prawnik odpowie na pytania dotyczące niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości, a także odwiedzi urzędy w celu ich uzyskania.

1) w urzędzie skarbowym:

 •  sprawdzenie własności, tj. czy nieruchomość jest faktycznie zarejestrowana na sprzedawcę oraz, czy jest wolna od długów podatkowych,
 • sprawdzenie wypłacalności sprzedawcy,
 • uzyskanie zaktualizowanego zaświadczenia z książki budynku (port. caderneta predial), określającego numer działki według jednostki katastralnej, adres nieruchomości, jej granice oraz opis nieruchomości, informację o całkowitej powierzchni wraz z powierzchnią terenu zabudowy, a także aktualną wartość nieruchomości, która podlega opodatkowaniu wraz z datą wyceny, wartość nieruchomości podlegająca opodatkowaniu jest ustalana według wyceny dokonywanej zgodnie z IMI (podatku od nieruchomości) i ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest podstawą do obliczania należnego podatku od nieruchomości, którego rzeczywiste stawki wynoszą:
  • nieruchomości na terenach wiejskich: 0,8%;
  • nieruchomości w miastach: od 0,3% do 0,5%;
  •  w przypadku nieruchomości mieszanych stosuje się odrębną stawkę podatku

dla części wiejskiej oraz miejskiej,

 • nieruchomości należące do spółek mających siedzibę w kraju o korzystniejszym reżimie podatkowym (tzw. raje podatkowe) są opodatkowane według stawki 7,5% (niezależnie od rodzaju nieruchomości); stawka ta nie dotyczy nieruchomości, których właścicielami są osoby fizyczne.

2) w biurze rejestru gruntów:

Uzyskanie zaświadczenia z rejestru gruntów (port. certidão predial) dla nieruchomości. Dokument potwierdza własność nieruchomości oraz zawiera informacje dotyczące istnienia jakichkolwiek obciążeń (m.in. hipoteka, prawo użytkowania, służebność, zastawy, procesy sądowe lub inne). Zaświadczenie potwierdza również adres nieruchomości, jej powierzchnię oraz czyinformacje odpowiadają adresowi wykazanemu na zaświadczeniu z książki budynku. Możliwe jest również uzyskanie historii prawnej nieruchomości (m.in. poprzedni właściciele, daty zakupu i sprzedaży).

3) w urzędach gmin miejskich:

 •  sprawdzenie, czy nieruchomość została prawidłowo zewidencjonowana zgodnie z przeznaczeniem (mieszkaniowe, handlowe, usługowe lub inne),
 • otrzymanie pozwolenia na zamieszkanie identyfikującego posiadacza pozwolenia (numer akt i pozwolenia na budowę, będącego podstawą do wydania pozwolenia na zamieszkanie, wykaz architektów i inżynierów zaangażowanych i odpowiedzialnych za budowę),
 • w urzędzie prawnik sprawdza także lokalizację budynku, uzyskuje plany architektoniczne budynku zatwierdzone przez Radę Miasta lub poświadczone kopie, które potwierdzą, czy istniejący budynek jest zgodny z przedłożonymi planami.

Etap II: Przygotowanie umowy kupna-sprzedaży (port. contrato-promessa de compra e venda)

Po zbadaniu wszystkich dokumentów oraz analizie warunków związanych z zakupem nieruchomości w Portugalii nadchodzi czas na sporządzenie wstępnej umowy kupna-sprzedaży. Jest to umowa, w której strony zobowiązują się (za obopólną zgodą lub jednostronnie) podpisać ostateczną umowę. W związku z tym dokument ten powinien określać wszystkie warunki oraz zobowiązania leżące u podstaw transakcji. Wśród nich wyróżnić należy niezbędne i dodatkowe klauzule, wszelkie ustalone warunki, cenę, warunki płatności, terminy płatności, datę podpisania ostatecznej umowy, zapisy dotyczące gwarancji i kar oraz wszystkie inne zapisy zabezpieczające interesy obu stron w transakcji.

Etap III: Finalizacja umowy kupna-sprzedaży nieruchomości

Ostateczna umowa kupna-sprzedaży jest najczęściej sporządzana w biurze notarialnym w formie aktu publicznego (port. escritura pública). Może być również wykonana w formie prywatnego dokumentu (port. documento particular). Podpisanie umowy skutkuje przeniesieniem własności, ustanowieniem obowiązku przekazania nieruchomości oraz ustanowieniem obowiązku zapłaty ustalonej ceny.

Odpowiedzialność za dopełnienie oraz pokrycie kosztów umowy kupna-sprzedaży spoczywa na osobie wyznaczonej w umowie wstępnej (etap II). W przypadku braku takiej klauzuli sprzedawca jest odpowiedzialny za uzyskanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, z wyjątkiem tych, które należą do odpowiedzialności kupującego.

Osoba odpowiedzialna za ustalenie daty podpisania umowy jest zobowiązana do poinformowania drugiej strony o dacie, godzinie oraz miejscu za pomocą uzgodnionych środków.

Dokumenty wymagane do podpisania ostatecznej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości miejskiej:

 • zaświadczenie z księgi wieczystej zawierające opis nieruchomości, stanowiące dowód prawa sprzedawcy do jej sprzedaży,
 • potwierdzenie katastralnej sytuacji nieruchomości, dowód płatności podatku od nieruchomości i potwierdzenia opłaty skarbowej,
 • pozwolenia na zamieszkanie (lub zajęcie),
 • dokument techniczny budynku (port. Ficha Técnica de Habitação) w stosownych przypadkach,
 • certyfikat energetyczny budynku (port. Certificado Energético de edifícios),
 • dokumenty potwierdzające tożsamość obu stron.Etap IV: Rejestracja zakupu budynkuPo nabyciu nieruchomości konieczne jest poinformowanie lokalnego urzędu skarbowego o zakupie. Nabywca musi zarejestrować się jako osoba odpowiedzialna za płatność podatku od nieruchomości.

Do takiego zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży. Konieczne jest także zgłoszenie zakupu nieruchomości w biurze rejestru gruntów.

Cały proces zakupu nieruchomości w Portugalii wymaga udziału osoby specjalizującej się w rynku nieruchomości w Hiszpanii, znającej procedury i specyfikę rynku. CALACOSTA HOME IN THE SUN  zapewnia udział lokalnego prawnika w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa transakcji zakupu nieruchomości w Portugalii i zapewnienia najwyższego standardu obsługi transakcji dla Klientów z Polski.

 

Dodano: 22 marca, 2018

Tagi: Agencja nieruchomości w Portugalii, apartamenty w Lizbonie, Jak kupić dom w Portugalii, nieruchomości Algarve, nieruchomości Lizbona, nieruchomości w Portugalii, Prawnik nieruchomości Portugalia, willa w Algarve, zakup nieruchomości w Portugalii